PLAYER INFORMATION
Antfrom Europe, USA, Nizhny Novgorod Oblast, Nizhniy Novgorod

PLAYER RESULTS
dayweekmonthyearlife
Games played:171678314441230
Records:0:50.3140:49.5200:46.6030:41.830
Positions: